תקנון ותנאי שימוש באתר


1. תנאים כללים:
1.1 מובהר כי המידע המוצג באתר זה www.officespace.co.il מוצג לצרכים שיווקיים בלבד ואינו מהוה תחליף בשום צורה ואופן לייעוץ מקצועי. כמוכן מובהר כי אין המידע המוצג באתר זה מהווה הצעה ו/או הזמנה כל שהיא לרכישה או השכרת נכס כלשהוא ו/או זכות כל שהיא וכי על כל המעוניין לפעול בהקשר למידע שמוצג באתר לעשות זאת רק לאחר קבלת ייעוץ מקצועי מיועצי הנדל"ן המפעילים את האתר.
1.2 מערכת אתר www.officespace.co.il אינה אחראית בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הוויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות באתר www.officespace.co.il
1.3 מכיוון שהנתונים המוצגים הינם דינאמיים אין המערכת האתר www.officespace.co.il אחראית לתוכן הנתונים ולנכונות העסקאות המוצעות באתר www.officespace.co.il המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה או יעוץ כלשהו ולא יוכלו לשמש עילה לתביעה כלשהי.
1.4 השימוש באתר www.officespace.co.il מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר www.officespace.co.il ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
1.5 בכל מקום בו מופיע "מערכת האתר www.officespace.co.il, הכוונה היא גם לבעליו ומפעיליו.

2. זכיות וקניין: למפעלי האתר ובעליו הזכות הבלעדית איזה תכנים יופיעו באתר היכן ומתי, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, עסקה, שרות, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר www.officespace.co.il או מטעמו של מערכת האתר  www.officespace.co.il שייך באופן בלעדי למערכת האתר www.officespace.co.il אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מערכת האתר www.officespace.co.il, בכתב ומראש.
3. תשלום שרותי תיווך:
3.1. תמורת השימוש באתר www.officespace.co.il לא יחויב המשתמש בתשלום.
3.2. במידה ויחליט המשתמש או מי מטעמו לבצע סיור באחד או יותר מהנכסים המוצעים ( במקרה של בעל נכס להציג את הנכס למי שהופנה ע"י מערכת האתר www.officespace.co.il ) והדבר יוביל לסגירת עסקה יחויב המשתמש בעמלת תיווך והכל עלפי הסכם עמלת תיווך שייחתם עם המשתמש/ או מי מטעמו בכתב ומראש.
3.3 אין בתשלום המופיע בסעיף 3.2 לעיל לגרוע מזכותו של מערכת האתר www.officespace.co.il לגבות תשלום מהצד השני הקשור לעסקה בין במישרין ובין בעקיפין.
3.4 לכל הסכומים יתווסף מע"מ כחוק.

4. תשלום שירותים נוספים: תמורת השירותים הנוספים המוצעים באתר  www.officespace.co.il יחויב המשתמש בתשלום (להלן: "התשלום לשירותים נוספים") כפי שיסוכם עם המשתמש בכתב ומראש.

5. הגנת הפרטיות: מערכת האתר www.officespace.co.il רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות ו/או תאום פגישה ו/או הוספת נכס באתר  www.officespace.co.il ו/או שליחת אימייל כלשהו לאתר www.officespace.co.il ו/או הצטרפות ו/או שימוש באתר www.officespace.co.il וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר  www.officespace.co.il (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:
5.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים של מערכת האתר www.officespace.co.il
5.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש המוצעים ו/או הנמכרים על ידי מערכת האתר www.officespace.co.ilו ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר www.officespace.co.il יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
5.2.1. כתובת מגורים או כתובת אחרת.
5.2.2. כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה ע"י המשתמש או ממנה נשלחו פרטים לאתר ע"י המשתמש.
5.3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
5.4 לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי מערכת האתר  www.officespace.co.il לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר www.officespace.co.il בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
5.5. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו ממערכת האתר  www.officespace.co.il בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר www.officespace.co.il בכתובת האלקטרונית info@ officespace.co.il ומערכת אתר www.officespace.co.il ייענו לפנייה בהקדם.
5.6 . מערכת האתר  www.officespace.co.il נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר www.officespace.co.il,  אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלט מפני חדירות למחשבי מערכת האתר www.officespace.co.il ועובדה זו מובהרת למשתמש על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג'''''''''''''''' למערכת האתר www.officespace.co.il או מכל סיבה אחרת, לא תחול על מערכת האתר www.officespace.co.il כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.
6. אבטחת מידע: מערכת האתר www.officespace.co.il ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת מערכת האתר  www.officespace.co.il אינם יכולים לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מערכת האתר www.officespace.co.il  לא יישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר www.officespace.co.il
7. דין וסמכות שיפוט:

7.1. מערכת האתר www.officespace.co.il פועלים עלפי חוקי מדינת ישראל.
7.2 על השימוש באתר www.officespace.co.il יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
7.2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש במערכת האתר www.officespace.co.il, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
8. אתר זה פונה לגברים ונשים כאחד המלל באתר מופיע בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.
9. קראתי את תנאי השימוש: תנאים כלליים, זכויות וקניין, תשלום שרותי תיווך, תשלום שירותים נוספים, הגנת פרטיות, אבטחת מידע, דין וסמכות שיפוט וכן את שאר תנאי השימוש באתר www.officespace.co.il ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

נכסי הארץ שיווק ויזום נדל"ן בע"מ טלפון: 03-5336040 פקס: 03-5336074 shuki@officespace.co.il